Kutsu seuran vuosikokoukseen
7.4.2021 17:50 Uutiset / Jaoston pääsivusto

Tervetuloa Oulun Lohien kevävuosikokoukseen 18.4. klo 15!

Oulun Lohet kevätvuosikokous 2021

Toivotamme kaikki jäsenemme lämpimästi tervetulleeksi Lohien kevätvuosikokoukseen 18.4.2021 klo 15.

Kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä, linkin löydät alta. Seuran johtokunta osallistuu kokoukseen lähiyhteydellä kokoontumisrajoitusten sallimissa rajoissa.

Linkki vuosikokoukseen

Vuosikokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1)valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;

2)valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;

3)esitetään johto­kunnan ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;

4)esitetään tilinpäätös edelli­seltä ka­lente­rivuo­delta ja toiminnantarkastajien tai ti­lin­tarkasta­jien lausun­to;

5)päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;

6)valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yhteisöjen kokouk­siin;

7)käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le;

8)päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä

9)käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.


Lisätietoja:

Siiri Sarias

Toiminnanjohtaja, Oulun Lohet ry

siiri.sarias@oulunlohet.fi | 045-1957383


   
Lisää uutisia
Oulun Lohet ry
«  Toukokuu   »
Kategoriat