Oulun Lohien syyskokous
5.11.2021 13:56 Uutiset / Jaoston pääsivusto

Kutsu Lohien sääntömääräiseen syyskokoukseen

KUTSU OULUN LOHET RY SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Kokouksen ajankohta:

Sunnuntaina 28.11.2021 klo 15 | Raksilan uimahallin kokoustila, 2.krs

Etäyhteysmahdollisuus: kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä - näin halutessasi, ole yhteydessä viimeistään perjantaihin 26.11. mennessä seuran tominnanjohtajaan, toiminnanjohtaja@oulunlohet.fi. Etäyhteyslinkki toimitetaan kokousta ennen sähköpostitse.


Kokouksen asialista:

1)valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;

2)valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;

3)vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;

4)vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus ja maksuajan­kohta seu­raavalle kalenteri­vuo­del­le;

5)vahvistetaan joh­tokun­nan ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;

6)valitaan joka toinen vuosi johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­puheen­johta­ja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä vuosittain erovuoroisten tilalle muut johtokunnan jä­senet;

7)valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa;

8)päätetään johto­kunnan avuk­si asetet­tavis­ta ja johtokunnan alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan johtokunnalle val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;

9)valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin; sekä

10)käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Vuosi- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena johtokunnalle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johto­kunta ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Vuo­si- tai syyskokouk­selle tehdyistä esi­tyksistä on seuran johtokunnan annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.

Esitykset voit lähettää: johtokunta@oulunlohet.fi


Kokouksessa on kahvitarjoilu

Saavuthan paikalle vain terveenä! Toivotamme kaikki jäsenemme lämpimästi tervetulleeksi!


   
Lisää uutisia
Oulun Lohet ry
«  Marraskuu   »
Kategoriat